ภาพยนตร์โฆษณา - ต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเคลื่อนไหวร่างกาย

การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นพื้นฐานในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ จะทำให้คนเราเจริญเติบโตและแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการทำงานในชีวิตประจำวันมากขึ้น และมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายมีอยู่หลายประเภท ดังนี้

    ๑. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ เป็นการเคลื่อนไหวโดยไม่มีการเคลื่อนที่ของร่างกาย เช่น ก้มหน้า เงยหน้า ก้มตัว ชูมือ บิดตัว
    ๒. การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ เป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้การเคลื่อนที่ของร่างกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น วิ่ง กระโดด กระโจน สไลด์เท้า
    ๓. การเคลื่อนไหวแบบบังคับสิ่งของ เป็นการเคลื่อนไหวที่มีการบังคับหรือควบคุมวัตถุด้วยมือ เท้า หรือวัยวะอื่น ๆ เช่น การตี การขว้าง การเตะ
    ๔. การเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน เป็นการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ พร้อมกันในการเคลื่อนไหว

๒ การเคลื่อนไหวตามจังหวะ
    กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์กัน ฝึกความมีวินัย ฝึกความกล้าแสดงออก ทำให้เกดความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ และเกิดความสนุกสนาน เช่น การเคลื่อนไหว ประกอบเพลง และการทำท่าประกอบเพลง เป็นต้น

๑ การเคลื่อนไหวตามจังหวะขั้นพื้นฐาน  การเคลื่อนไหวตามจังหวะขั้นพื้นฐานเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ซึ่งแบ่งออกได้ ดังนี้

๒ การทำกายบริหารประกอบจังหวะเพลง
การฝึกายบริหารเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้พร้อมก่อนประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้กำลัง ความอดทน และความคล่องแคล่วว่องไว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น